top of page
Googale logo slogan .png

ברוכים הבאים ל״גוגלה״

כדי להתחיל יש לקרוא תחילה את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות ולאשר בתחתית המסך.

(מדיניות הפרטיות נמצאת בהמשך למסמך תנאי השימוש)

תנאי שימוש לאפליקציה גלה-לי מבית גוגלה לתושבי ישראל בלבד

1.    ברוכים הבאים לאפליקציית "גלה-לי" מבית גוגלה.
2.    אפליקציית "גלה-לי" מבית גוגלה כוללת, בין היתר, מאגרי מידע (להלן – "מאגרי מידע"), תוכנה לאחזור מידע- דהיינו לשליפה או לקריאה של המידע המהווה תוכן דיגיטלי והעברתו במסגרת אפליקציית "גלה-לי" או במסגרת המערכות התומכות בה- ממיקום אחד למיקום אחר (להלן – "התוכנה"),  ממשק משתמש במסגרת רשת האינטרנט (להלן – "הממשק"), ודיוור מקצועי ו/או עסקי באמצעות אימייל (להלן – "הדיוור"). כל אילו יקראו להלן - "גוגלה" או "האפליקציה".  באמצעות אימייל (להלן – "הדיוור"). (להלן - "גלה-לי" מבית גוגלה או "האפליקציה"). 
3.    חברת גוגלה (2009) בע"מ (להלן- "החברה"), היא הבעלים של האפליקציה (להלן-"הבעלים" ו/או "החברה" ו/או "גוגלה").
4.    מעתה ואילך, האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח בחלקו מטעמי נוחות בלשון יחיד זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים, לרבים וכן לתאגידים ולגופים משפטיים אחרים בצורה שווה. גוגלה תהיה רשאית לעדכן או לשנות את האמור בתנאי שימוש אילו- כאמור בסעיף 50 להלן.
5.    הורדת אפליקציה זו, מוגבלת לתושבי מדינת ישראל בלבד שהנם בני למעלה מ-18 שנה בלבד, עם יכולת קריאה, כתיבה והבנה של השפה העברית (להלן:"משתמש"). גלישה של קטינים מותרת רק אם היא נעשית באישור, באחריות  ובפיקוח של האפוטרופוס שלהם על פי דין.
6.    עצם עשיית שימוש באפליקציה ו/או גלישה בה-  מהווה הצהרה מטעמך כי הנך תושב ישראל בן למעלה מ-18 שנה, או כי קטין הגולש בה בידיעתך וכי הנך מסכים ללא עוררין לכל האמור בסעיף 5 לתנאי שימוש אילו.
7.    אנא קרא תנאי שימוש אלה בעיון בטרם גלישה באפליקציה (כהגדרתו להלן), ו/או בטרם רכישת מוצר כלשהו ובכלל זה שירות (להלן:"מוצר"), באמצעות האפליקציה, שכן המשך גלישה ועיון במידע המפורסם באפליקציה ו/או רכישה של מוצר כלשהו באפליקציה מהווים הסכמתך להוראות אלה כולן. אינך חייב להסכים לאמור במסמך זה אולם אם אינך מסכים לאמור כאן, הינך נדרש לצאת מהאפליקציה באופן מיידי, ולא לעשות בה כל שימוש, ובכל זה לא להמשיך ולקרוא בה.
8.    עם אישורך במסגרת האפליקציה כי אתה מאשר את תנאי שימוש אלה ומסכים לכל האמור בהם, ובכלל זה למסירת ולהעברת המידע כמפורט לעיל- מרצונך החופשי ומבלי שחלה עליך כל חובה לעשות כן-  תועבר לשלב רישום נוסף- שבו ימסרו לך באמצעות דוא"ל, שם משתמש וסיסמה. רק עם קבלת שני אילו, תוכל להמשיך ולעשות שימוש באפליקציה ובתכניה.
9.    משתמש שהוא אפוטרופוס כדין של קטין (להלן-"משתמש אפוטרופוס"), רשאי לאפשר לקטין שהוא האפוטרופוס שלו, לעשות שימוש בתכנים באפליקציה, ובלבד שהוא עושה זאת בהסכמה בכתב של כל האפוטרופוסים הנוספים של הקטין. משתמש אפוטרופוס, רשאי לאפשר לקטין שהוא האפוטרופוס שלו (להלן-"משתמש קטין"), לעשות שימוש באפליקציה, אך ורק במסגרת חלקי האפליקציה הנושאים את השם: גלה-לי, מייל-לי, כמה-כמה, כתוב-לי ואך ורק בפיקוח שלו ובאחריות שלו. שימוש משתמש קטין, שלא בהסכמת אפוטרופוס ו/או שלא בחלקי האפליקציה המנויים לעיל בסעיף זה, איננו באחריות הבעלים. שימוש קטין משתמש ללא פיקוח וללא נשיאת אחריות המשתמש האפוטרופוס, ו/או ללא הסכמת שאר האפוטרופסים של המשתמש קטין יחשב להפרה של תנאי שימוש אילו על כל המשתמע מכך והבעלים לא יהיה אחראי לכל סוג של טענה ו/או נזק שעלולים להיווצר בשם כך.
10.    הסכם זה חל כולו, ובהתאמה, על כל שימוש שמשתמש אפוטרופוס יעשה באופן ישיר ו/או באמצעות משתמש קטין.
11.    השימוש באפליקציה ובתכנים שבה ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS), וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג. השימוש בתכנים המוצגים באפליקציה, ובשירותי האפליקציה ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה. גוגלה מתחייבת כי התכנים באפליקציה יהיו מעודכנים בכל עת ו/או יענו על ציפיות כלשהן מכל סוג שהוא של המשתמשים בו- מלבד העובדה שגוגלה עושה כל שיבכולתה לעמוד בדרישות הדין הישראלי. אין לפרש דבר האמור באפליקציה כהמלצה מכל סוג שהוא ולכל צורך שהוא, מאת גוגלה בשום אופן.


רישיון
12.    הבעלים מקנה למשתמש, זכות שימוש בממשק להפעלת התוכנה על מאגר המידע דרך קווי האינטרנט.
13.    זכות השימוש כוללת אך ורק זכות לשימוש במאגר המידע באמצעות התכנה והתכונות הקיימות בה, 
לרבות הדפסת מידע ו/או שמירתו לצרכי המשתמש/ת (להלן - "זכות השימוש").
14.    לבעלים שמורה הזכות לשלוח, או לא לשלוח, דיוור. במסגרת זכות השימוש יכולים המשתמשים לבחור לקבל או שלא לקבל דיוור מאת החברה.


הגבלות על הרישיון
15.    זכות השימוש הינה למשתמש בלבד, המשתמש מתחייב שלא להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג' כלשהו- להוציא משתמש קטין.
16.    המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האפליקציה בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות האפליקציה ותנאי שימוש אלה.
17.    זכות השימוש אינה כוללת כל זכות ליצירת או להרחבת מאגר אלקטרוני, מודפס או אחר, למטרות מסחריות ו/או אחרות, המתבסס כולו או חלקו על מידע שהופק ממאגר המידע.
18.    זכות השימוש אינה כוללת כל זכות לתת שרותי מידע מסחריים, המתבססים, כולם או חלקם, על מידע שהופק ממאגר המידע.


זכויות יוצרים
19.    לחברה זכויות יוצרים ו/או זכויות השימוש בהן ו/או הזכות להרשות שימוש בהן על ידי בעלי זכויות אחרים, ובכללם בעלי זכויות יוצרים (להלן – "בעלי זכויות אחרים") בכל מרכיבי מאגר המידע, והתכנה, לרבות המידע עצמו, תכנת האחזור ומפתחותיה, הממשק למשתמש על האלמנטים והתוכניות הכלולים בו, אפיון המערכת, והעיצוב הגרפי של המוצר, של האפליקציה ושל האלמנטים (הגרפיים והאחרים) הכלולים בו והנלווים אליו.
20.    אין לשכפל, לצלם, להעתיק, למסור או להעביר לגורם אחר, או לתרגם לשפה אחרת, כולל שפת מחשב כל מרכיב מהמרכיבים המנויים לעיל, שלא על פי תנאי רישיון זה, מבלי לקבל הרשאה מראש ובכתב מגוגלה.
21.    המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את מאגרי המידע ו/או כל חלק מהם, אלא בתנאים, כמפורט באפליקציה. בנוסף, מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של מאגרי המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך מאגרי המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. עוד, מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.
22.    ידוע למשתמש כי כל שכפול, העתקה, פרסום, הפצה, משלוח, שידור, או של מידע המאוחסן באפליקציה, שלא הותר במפורש אסור, אלא אם ניתנה לכך הסכמת גוגלה מראש ובכתב (לשם קבלת הסכמה כאמור ניתן לפנות בכתב, אל גוגלה באמצעות דואר אלקטרוני: info@googale.co.il).


הגבלת אחריות
23.    השירותים באפליקציה זו מוצעים למשתמש כפי שהם (AS-IS) והמשתמש מסכים בזאת, כי גוגלה לא תישא בכל אחריות כלפיו מעבר לאמור בתנאי שימוש אלה ובכל מקרה לא תהא אחראית להתאמת השירותים לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו.
24.    החברה ו/או בעלי זכויות אחרים עשו כמיטב יכולתם להימנע מפגם, מליקוי ומטעות וכן לשמור על הדיוק, האיכות, השלמות וניקיון הנתונים, במאגר המידע, בתוכנה ובממשק, אך אין הם אחראים לכל נזק הנובע מאי-עמידה כאמור.
25.    החברה ו/או בעלי זכויות אחרים, אינם אחראים בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה, לכל נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף, הנובע משימוש, ו/או מאי-יכולת להשתמש בגוגלה, בתוכנה או במאגר המידע מכל סיבה שהיא, ו/או מליקוי, מחסר, או מאי-זמינות המערכת או חלק מתכונותיה.
26.    החברה ו/או בעלי זכויות אחרים, אינם מתחייבים כי גוגלה ו/או השימוש בה, יענו על צורך כלשהו של המשתמש. השימוש בגוגלה, בתוכנה ובמאגר המידע הינו באחריות המשתמש בלבד.
27.    החברה, התוכנה ומאגר המידע אינם באים להחליף גוף ו/או גורם כלשהו במערכת החינוך, והמידע הכלול בגוגלה הינו עצמאי ובא לשמש כתוספת לחומר הנלמד במוסדות החינוך השונים. לא מוטלת ולא תוטל על החברה כל אחריות בקשר עם פרסום, הפצה, איכות, דיוק ושלמות החומר הכלול במאגר המידע.
28.    גוגלה עשוי לכלול חומר נוסף שעשוי להכיל, בין היתר, מודעות, פרסומים, הערות, תגובות ופניות (להלן – "החומר הנוסף"). אין החברה אחראית לתוכן החומר הנוסף, או לניסוחו, ואין החברה מתחייבת לפרסם או להפסיק פרסומן של החומר הנוסף, כולו או חלקו.
29.    המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שגוגלה אינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בשירותים וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירותים.
30.    המשתמש מסכים, כי גוגלה, מפעילת האפליקציה ו/או מי מטעמה ייחשבו כחברה ו/או מפעילה סבירה, על פי ההקשר, בכל מבחן משפטי.
31.    גוגלה, לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במאגרי המידע ו/או בתוכנם ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

תנאי סף לביצוע עסקה באפליקציה
32.    רשאי לבצע עסקה בגוגלה, כל משתמש, המחזיק כדין כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן והרשאי על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקאות באמצעות כרטיס האשראי כאמור ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט. חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל, ויזה אלפא, אמריקן אקספרס בע"מ, ישראכרט בע"מ. הבעלים רשאי לשנות את זהות ספקי השירותים הפיננסיים הפורטים כאן- אך יודיע על כך למשתמשים בהודעה שתפורסם באפליקציה. אם הנך משתייך לארגון שהוא לקוח של גוגלה- ואשר באמצעותו אתה נרשם לאפליקצייה- השימוש שלך מותנה בכך שיבוצע תשלום מלא של הארגון האמור באופן ובאמצעות אמצעי תשלום שעליו יסכימו גוגלה והארגון.


פרטי משתמש ופרטיות
33.    בעת ביצוע עסקה בגוגלה תידרש להזין בממשק ההרשמה את הפרטים הבאים: ת.ז., שם פרטי, שם משפחה (שם ומס' חברה – לפי העניין), טלפון, כתובת, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום. ייתכן שיהיה צורך בהזנת פרטים נוספים, כמופיע באפליקציה.
34.    בביצוע עסקה הינך מצהיר כי הכרטיס באמצעותו מבוצעת העסקה שייך לך, או לתאגיד בשמו הינך מבצע את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הינך מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה בסכום העסקה הרלבנטי באמצעות הכרטיס. כמו כן מהווה ביצוע עסקה כאמור הצהרה כי הפרטים שהזנת אל ממשק ההרשמה הינם נכונים, מלאים, מדויקים ומעודכנים. ביצוע עסקה על ידי תאגיד מהווה בנוסף הצהרה כי מבצע העסקה מורשה על פי כל דין ועל פי מסמכי ההתאגדות של התאגיד להתקשר בעסקה עם גוגלה.
35.    כל הפרטים שיוזנו על ידך בממשק ההרשמה כאמור, ו-4 ספרות אחרונות של פרטי כרטיס האשראי, ייאספו ויישמרו אצל גוגלה ו/או מי מטעמה והשימוש בהם יעשה בהתאם ל
מדיניות הפרטיות של גוגלה. אינך חייב למסור את הפרטים אולם ללא מסירתם לא תוכל לבצע עסקה באפליקציה.
36.    גוגלה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמש במועד ההרשמה לשירותים ו/או שיצטברו אודותיו בעת השימוש באפליקציה, על מנת ליצור קשר עם המשתמש ולעדכן אותו בדבר מבצעים באפליקציה ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי גוגלה או על ידי אחרים עמם תתקשר גוגלה. בנוסף, גוגלה רשאית לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידה לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד שלישי וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו.
37.    בעשותך שימוש באפליקציה ובגלישה בה הינך מסכים ל
מדיניות הפרטיות של גוגלה, שבמסמך שקישורית לו מצויה באפליקציה בסמוך לקישורית של תנאי שימוש אלה.


 תשלום ואספקה
38.    החיוב הינו מידי ובאמצעותו הינך רוכש זכות שימוש לשירותי גוגלה (בהתאם לחבילה הנרכשת) למשך שנה קלנדרית שלמה. עד 24 שעות לאחר החיוב יישלחו אליך אישור תשלום ופרטי הכניסה לגוגלה. המחירים המופיעים בדף ההרשמה ובאפליקציית גוגלה, כוללים מע"מ על פי דיני מדינת ישראל. ככל שמוצר מסוים הוזמן על ידך לחו"ל, ללא קשר לעובדת ידיעת גוגלה על כך או העדר ידיעה, יתכן ויחולו עליו מיסים ו/או היטלים ו/או תשלומים אחרים במדינה ממנה יצרך, וכל הללו יחולו עליה בלבד ויתווספו למחיר המצוין בגוגלה, והכל בהתאם להוראות כל דין במדינה בה יצרך המוצר.


ביטול עסקה
39.    הינך רשאי לבטל עסקה תוך 14 ימים מיום כניסתך הראשונה בתשלום לגוגלה או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה מגוגלה, לפי המאוחר מביניהם ובמקרה זה לא תחויב בעלות השירות.
40.    ביטול מחמת פגם במוצר או אי התאמה (סעיף 14 ה (א) לחוק הגנת הצרכן) – ייעשה בהודעה בכתב, לכתובת דוא"ל info@googale.co.il, במקרה זה גוגלה תחזיר לך, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעתך, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך, תבטל את חיובך בשל העסקה ולא תגבה ממך דמי ביטול כלשהם, בכפוף לכך כי לא תעשה כל שימוש נוסף בגוגלה.
41.    ביטול שלא מחמת פגם או אי התאמה (סעיף 14 ה (ב) לחוק הגנת הצרכן) - ייעשה בהודעה בכתב, לכתובת דוא"ל info@googale.co.il, ובמקרה כזה, גוגלה תחזיר לך, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך, תבטל את חיובך בשל העסקה ולא תגבה ממך סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, וכן ייגבה ממך השיעור היחסי של התשלום ששולם על ידך בהתאם למשך הזמן בו עשית שימוש בשירות גוגלה.

קישורים ופרסומות
42.    גוגלה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באפליקציה יהיו תקינים ויובילו לאפליקציה ו/או לאתר תקין. עצם הימצאותו באפליקציה של קישור לאתר מסוים או לאפליקציה אחרת אינה מלמדת כי תוכן האפליקציה המקושר הוא מהימן, מלא או עדכני, וגוגלה לא תישא בכל אחריות בקשר לכל תוכן כאמור. מבלי לגרוע באמור לעיל גוגלה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתר האינטרנט או באפליקציה אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באפליקציה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באפליקציה ע"י צדדים שלישיים.
43.    האחריות לתוכן המודעות הפרסומיות המתפרסמות על ידי צדדים שלישיים באפליקציה, ככל שמתפרסמות, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. לגוגלה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באפליקציה או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי של המפרסמים (צדדים שלישיים) כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באפליקציה על ידי אותם צדדים שלישיים.


הפסקת שימוש ושיפוי
44.    גוגלה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האפליקציה, אם לא יעמוד בתנאי מתנאי שימוש הנ"ל, או יפר הוראת כל דין, לרבות על ידי חסימת מספר IP. 
45.    היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה ו/או הוראת כל דין, תהא גוגלה, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך והינך מוותר בזאת על כל טענה כלפי גוגלה, בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה בקשר עם חשיפת הפרטים כאמור.
46.    אתה תשפה את גוגלה, עובדיה, מנהליה ונושאי משרה בה, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידך ו/או עקב כל הפרה של כל דין ו/או זכות של צד שלישי כלשהו על ידך.


סמכות שיפוט
47.    כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לביצוע עסקאות באפליקציה, לגלישה באפליקציה, לתכני האפליקציה ולכל הנובע ו/או הקשור לאפליקציה ידונו בבתי המשפט בישראל בלבד ועל פי החוק הישראלי בלבד, ללא מתן תוקף לכללי ברירת הדין או הפורום שלו וסמכותו של כל בית משפט זר (לרבות כל בית דין או טריבונל זרים אחרים), כמו גם תחולתו של כל דין זר נשללת בזאת במפורש.
48.    אם וככל שיקבע בית משפט (לרבות בית דין או טריבונל שיפוטי אחר) מוסמך ("הערכאה המשפטית") כי הוראה מהוראות שימוש אלה הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות שימוש אלה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

זכות לשנות תנאי שימוש
49.    גוגלה שומרת על זכותה לשנות את תנאי שימוש ואת מדיניות הפרטיות מזמן לזמן מבלי צורך למסור על כך הודעה מלבד פרסום נוסח עדכני באפליקציה. תנאי השימוש החדשים יחולו על המשתמש, אלא אם כן יעמדו בסתירה להוראות החוק.


פנה אלינו 
1.    נשתדל לטפל בפניות המגיעות אלינו בהקדם האפשרי. פניות כאמור צריכות להכיל את הפרטים להלן:
  שם:
  כתובת:
  טלפון:
  דוא"ל:


בוררות
2.    מבלי לגרוע מזכותה של גוגלה לפנות לכל ערכאה שיפוטית מתחייב המשתמש, כי בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתהא לו כנגד גוגלה יהא מחויב על פי תנאי שימוש אלה בפנייה להליך בוררות.
3.    גלישה באפליקציה זו על ידי המשתמש מהווה הסכמה חלוטה ונחשבת כחתימתו על הסכם בוררות אשר יחייב את המשתמש.
4.    המשתמש מסכים מראש לסילוק כל תובענה שיגיש שלא בהתאם לתניית הבוררות.
5.    תביעות ו/או דרישות ו/או טענות של המשתמש יתבררו רק באמצעות הליך בוררות שיתקיים בכפוף להסכמת גוגלה בפני בורר שיתמנה על ידי ראש לשכת עורכי הדין בישראל בלבד.


תנאים נוספים
6.    המחירים המוצגים בגוגלה, תנאי השימוש, מספר התשלומים וכל נתון אחר הינם לשיקול דעתה הבלעדי של גוגלה, אשר תהיה רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
7.    גוגלה פועלת ברשת האינטרנט (וברשתות תקשורת אחרות על פי התפתחויות הטכנולוגיות מעת לעת) ומטבעו תלויה בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להתקלקל, לא לתפקד, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. גוגלה אינה נותנת כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האפליקציה ו/או פעולתה ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה חסין/חסינה מפני גישה לא חוקית למחשבי גוגלה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל גוגלה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, וגוגלה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
8.    הינך משחרר בזאת את גוגלה מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה בגוגלה לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש בגוגלה.
9.    רשתות תקשורת ואפליקציית אינטרנט חשופות להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. גוגלה נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידך באפליקציה אולם אנא דע כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. גוגלה אינה מתחייבת שהשירותים והמידע באפליקציה ובשרתי גוגלה (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באפליקציה, בהזנת פרטים ובביצוע עסקה הינך משחרר את גוגלה מאחריות לכל נזק שייגרם לך ו/או למי מטעמך עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד גוגלה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
10.    גוגלה אינה מתחייבת כי האפליקציה לא תיסגר ו/או כי הפעילות בה לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האפליקציה ו/או את פעילותה בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
11.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת גוגלה, לרבות תקלות תקשורת ומחשוב ואירועי כוח עליון יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצר נשוא העסקה במועדים שנקבעו, ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים ו/או אגרות ו/או תשלומים אחרים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית גוגלה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ובמקרים כאמור לא יחויב כרטיס האשראי שלך בגין העסקה ואם חויב – יוחזר לך כספך, בכפוף להוראות כל דין, וזאת כסעד בלעדי שלך בקשר עם מקרים כאמור.
12.    במידה ותחול טעות דפוס, שגיאת כתיב, טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל מידע אחר, לרבות בקבלת פרטיך רשאית גוגלה, אך לא חייבת, לבטל עסקה.
13.    המשתמש מצהיר, כי הוא מסכים בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת, להיות נמען להודעות פרסומיות שישלחו אליו מהאפליקציה וכי ידוע לו שיוכל בכל עת לפנות באמצעות כתובת המייל המופיעה באפליקציה, לצורך הסרתו מרשימת התפוצה והפסקת משלוח הודעות פרסומיות אליו.
14.    המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שאין האמור באפליקציה יכול להוות ייעוץ מקצועי ו/או משפטי ו/או ייעוץ כלל.
15.    מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באפליקציה, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.


הסכמה
16.     המשתמש מסכים כי קרא את תנאי השימוש האילו וכי הוא מתכוון להמשיך ולהשתמש באפליקציה ו/או לגלוש בה ו/או לרכוש בו מוצרים, בכפוף להסכמתו זו.
17.    המשתמש מסכים כי אם איננו מסכים לתנאי שימוש אילו, הוא מייד מפסיק כל שימוש וכל גלישה באפליקציה זה.

 

bottom of page