top of page
googale%20logo-01_edited.png

מדיניות הפרטיות של גוגלה

חברת גוגלה (2009) בע"מ (להלן - "אנו" או "גוגלה") מכירה בחשיבות השמירה על הפרטיות של המשתמשים באפליקצייה הנושאת את השם גלה-לי מבית גוגלה שהיא בעליה ושהיא מפעילה ומנהלת (להלן - "האפליקציה"). שימושך באפליקציה ו/או רישומך לשירותים באפליקציה ו/או ביצוע רכישה על ידך באפליקציה (להלן - "השירות" או "השירותים") מהווים את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך (להלן - "מידע") כמפורט בתנאי מדיניות הפרטיות להלן.


מבוא
1.1.    מדיניות פרטיות זו היא חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באפליקציה בבעלות גוגלה[לתנאי השימוש], (להלן:"מדיניות הפרטיות")
1.2.    מטרת מדיניות הפרטיות היא לפרט בפניך, המשתמש- כהגדרתך בתנאי השימוש כיצד נאספים עליך נתונים באמצעות האפליקציה, מה מטרת השימוש וכיצד נעשה בהם שימוש, אם בכלל.
1.3.    הוראות מסמך זה יפורשו בהתאם לדיני מדינת ישראל בלבד. בכל מקרה של סכסוך, מקומו של הליך כלשהו יהיה בבית המשפט המוסמך בישראל בלבד, והמותב הרלבנטי ידון בו עפ"י דיני מדינת ישראל בלבד. 
1.4.    ההוראות שבמדיניות הפרטיות יחולו על האפליקציה יחד עם שינויים, עדכונים, תוספות, או מחיקות, כפי שגוגלה רשאית לבצע מדי פעם בפעם על פי שיקול דעתה המוחלט, בהודעה שהיא תפרסם באפליקציה. המשך שימוש באפליקציה לאחר שינויים אלו יחשב כהסכמה לתנאים המתוקנים, אלא אם כן הם סותרים הוראות קוגנטיות (בלתי ניתנות להתניה) של הדין הישראלי.

איזה מידע אנו אוספים ומדוע?
1.5.    גוגלה איננה אוספת כל מידע אודותיך בעת גלישתך באפליקציה ולמעט קבצי "עוגיות" (cookies) המשמשים למטרות אבטחה ותפעול השירותים באפליקציה, גוגלה אינה מפעילה כל אמצעי העלול להתחקות אחרי גולשי האפליקציה.
1.6.    יחד עם זאת, בידיעתך ובהסכמתך מראש, גוגלה תאסוף אודותיך מידע במקרים הבאים: יודגש כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור לגוגלה את המידע והנך מסכים בזאת לאיסוף ו/או לשימוש בו כמפורט לעיל, מרצונך ובהסכמתך:
•    בעת רישום לשירותים - חלק מהשירותים הניתנים באפליקציה, לרבות ביצוע רכישה של מנוי, טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה, תידרש למסור לנו פרטים הנחוצים במישרין לאספקת השירותים והכוללים את המידע להלן: שם פרטי ומשפחה, מין, קירבה, כתובת דוא"ל, טלפון, כתובת, מס' תעודת זהות ופרטי כרטיס אשראי. כמו כן, על מנת שנוכל להעניק את השירות למשתמש קטין כהגדרתו בתנאי השירות – שהוא קטין שאתה האפוטרופוס שלו ושגם האפוטרופוסים האחרים שלו מסכימים לכך שיעשה שימוש באפליקציה, נבקשך בעת הרישום למסור לנו מידע כללי אודותיו: שם פרטי בלבד ומין הילד. הפרטים דרושים כדי לאפשר לילד ליהנות מהשירות באפליקציה.
תשומת ליבך כי פרטי האשראי אותם אתה נדרש לספק במהלך ההרשמה אינם נאספים או נשמרים על ידי גוגלה, ומעובדים ללא התערבותה על ידי חברת הסליקה ובכפוף ולתנאי הפרטיות והשירות הנהוגים על ידה בעת התשלום. עמוד התשלום באפליקציה מאובטח באמצעות תקני האבטחה המתקדמים ביותר.
•       בעת פניה אלינו - כאשר אנו משיבים לפנייתך - בין אם באמצעות דוא"ל, טלפון או בכל דרך אחרת, אנו עשויים לשמור את המידע שבחרת לספק לנו, לרבות באמצעות הקלטת ושמירת שיחות טלפון, על מנת שנוכל לענות לפנייתך, לספק לך את השירות שביקשת, לסייע בפתרון בעיות טכניות ואחרות וכיוצא בזאת. אינך חייב על פי חוק למסור את המידע המפורט לעיל, אולם ללא מסירת המידע לא נוכל לספק את השירותים. המידע אשר תמסור בעת ההרשמה לשירותים באפליקציה וכל מידע אחר אשר תמסור בעת פנייתך אלינו, ישמרו במאגר המידע של גוגלה. גוגלה תעשה שימוש במידע בהתאם להוראות הדין ובהתאם למדיניות פרטיות זו.  
 

שמירת המידע
גוגלה משקיעה מאמצים ומשאבים רבים ביישום אמצעי אבטחה מתקדמים ביותר, לרבות שימוש בכלים מתקדמים להגנה מפני וירוסים, רוגלות ונוזקות, על מנת להגן על המידע שברשותה. כמו כן, המידע עובר התממה (pseudonymization) והגישה אליו מוגבלת אך ורק לעובדינו הנדרשים לגשת למידע כחלק מתפקידם, ובכפוף לדרישות אבטחה מחמירות. המידע רשום על פי חוק (מאגר מספר 700062438), ומוחזק עבור גוגלה על ידי חברת בזק בינלאומי בע"מ, ו/או על ידי חוות שרתים מובטחת אחרת, בשרתים מאובטחים ומוגן באמצעות כלי האבטחה המתקדמים ביותר.


דיוור ישיר אלקטרוני
גוגלה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך,

ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. 
גוגלה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באפליקציה.
מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית. 

מסירת מידע לצד שלישי
כל המידע המפורט לעיל ולהלן, נאסף על ידי גוגלה אך ורק לצורך מתן ושיפור השירות על ידה. גוגלה אינה עושה במידע כל שימוש לצרכי דיוור או פרסום ואינה חולקת או מעבירה את המידע לכל צד שלישי שהוא.
יחד עם זאת, גוגלה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע, לרבות להתיר את הגישה למידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האפליקציה והשירותים. במקרה כאמור, גוגלה תחייב כל צד שלישי כאמור בשמירה על פרטיות המידע ובדרישות אבטחה מחמירות. גוגלה לא תהיה אחראית לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם צדדים שלישיים במידע אשר הועבר ו/או יועבר אליהם על ידי גוגלה ו/או אשר נמסר להם ישירות על ידך ו/או בכל מידע אשר ייאסף על ידם אודותיך, ככל שייאסף. יובהר כי מדיניות הפרטיות של גוגלה לא תחול על צדדים שלישיים אלו.
בנוסף לאמור לעיל, תהיה גוגלה רשאית למסור מידע לצדדים שלישיים, בכל אחד מהמקרים בהם (1) תהיה גוגלה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי; (2) תעמוד גוגלה בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שנעשו על ידך באפליקציה (3) הפרת את תנאי השימוש באפליקציה; (4) תתקבל אצל גוגלה טענה או תלונה לפיה הפרת כל דין, לרבות, ומבלי לגרוע מן האמור, ביצעת עוולה או עבירה בניגוד לדיני לשון הרע, דיני הגנת הפרטיות, דיני הקניין הרוחני, דיני העונשין או דיני עוולות מסחריות. במקרה זה תהיה גוגלה רשאית למסור את המידע אודותיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי; (5) אם גוגלה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האפליקציה לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האפליקציה עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים
גוגלה אוספת ומנתחת מידע כללי ובלתי מזהה על היקף השימוש באפליקציה, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה אל האפליקציה וכו'. לצורך כך משתמשת גוגלה בכלים שונים העומדים לרשותה והמסייעים לה לנטר את דפוסי הפעילות באפליקציה, את מידת השימוש בתכנים ובשירותים השונים באפליקציה ואת רכישת המוצרים באפליקציה. עיבוד המידע נועד לצורך בקרה, מחקר, תחזוקה הגנה ושיפור השירותים הניתנים באפליקציה והוא אינו מזהה אותך באופן אישי.
 

שינויים במדיניות הפרטיות
גוגלה תהיה רשאית לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לרבות הוראות שעניינן שימוש במידע שמסרת. כל שינוי במדיניות זו יצוין כתאריך "עדכון אחרון".
בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האפליקציה.
 

זכויותיך במידע
אתה רשאי לפנות אלינו בכל עת תוך שימוש בפרטי ההתקשרות המצוינים מטה, אם ברצונך לעיין, לתקן או למחוק את המידע שמסרת לנו.
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 (להלן: "החוק"), כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
פנייה כזאת יש להפנות אל info@googale.co.il.
 

צור קשר
אתה מוזמן לפנות אלינו בכל שאלה או בקשה באמצעות פרטי הקשר שלהלן:
גוגלה (2009) בע"מ
רחוב הדר 64, קיסריה 3097264
טלפון: 04-6363762, דוא"ל: info@googale.co.il
 

ניסוח
האמור במדיניות פרטיות זו מנוסח מטעמי נוחות בלשון יחיד זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים ולרבים בצורה שווה.
 

 

bottom of page