top of page
רעיונות
הדרכות מקוונות
סרטוני הדרכה מנהלת גן

סרטוני הדרכה

כמה כמה.jpg

2:30

עריכת סקרים בכמה כמה- אמצעי לשמירה על קשר וקיום למידה מרחוק

כלי ניהול הכיתה - הדפסת מדבקות עם מסגרות

3:50

הדפסת מדבקות עם מסגרות באפליקציית ניהול הגן.

סרטון הסבר על כלי ניהול הגן - כיצד להסיר משתמשים להוסיף משתמשים ולשלוח הרשאות.jpg

7:40

הוספה והסרת משתמשים, שליחת הרשאות באפליקציית ניהול הגן.

סרטון כלי ניהול הגן - הסבר על דף נוכחות ודוח אקסל.jpg

6:30

הפקת דוחות אקסל של נתוני הגעה לגן באפליקציית ניהול הגן.

חומיעזר

חומרי עזר

אמנת מייל-לי

המלצה להכנת אמנה

לשימוש אתי ומוסרי ב״מייל-לי״

שם משתמש וסיסמא

בעבור ילדי הגן

הוראות כיצד לשלוח שם משתמש וסיסמא בעבור

ילדי הגן

לוח חופשות

שנת הלימודים תשפ״ד

2023-2024

לפי לוח חופשות

משרד החינוך

עץ משפחה

הכנו בעבורכן.ם תבנית להרכבת עץ משפחה,

תוכלו לבחור דוגמה

ולהפיץ להורים במייל

bottom of page