top of page

בגן אנקור מחנכים לדמוקרטיה כאורח חיים

מנהלת הגן אסתי שביט מספרת: כלי גוגלה משתלבים בחיי היום יום בגן והפכו לחלק טבעי בתהליך הלמידה של הילדים. הכלים מעשירים בידע, תורמים להרחבת האופקים, ובעיקר, מאפשרים חקר עצמאי.

, לקראת הבחירות לרשויות המקומיות שהתקיימו השנה, ערכנו בגן בחירות דמוקרטיות במסגרתן בחרו הילדים איזה מרכז ירצו לשדרג בגן. את הבחירות ערכנו גם במחשב באמצעות הכלי "כמה-כמה" של גוגלה וגם בקלפי. החצר נבחרה ברוב קולות וכן שידרגנו אותה יחד.

bottom of page